Polityka prywatności portalu www.ezoterius.pl

§ 1. Administrator

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych, oraz innych danych pozyskanych w związku z użytkowaniem serwisu pod adresem: www.ezoterius.pl („Serwis”) oraz w związku z korzystaniem z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, działalnością administratora określonego w ust. 2 poniżej oraz jego partnerów. Niniejsza polityka prywatności skierowana jest do użytkowników Serwisu („Użytkownik”)

2. Właścicielem Serwisu oraz Administratorem Danych Osobowych jest Com Mobile spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000718138, posiadająca nr REGON: 36946492 oraz NIP: 5252739084 („Administrator”).

3. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail rodo@commobile.pl oraz pisemnie na adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa.

4. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej jako: „RODO”).

§ 2. Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

1. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w związku z korzystaniem z Serwisu, w tym usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, lub w przypadku bezpośredniego kontaktu Użytkownika z Administratorem.

2. Administrator może przetwarzać dane osobowe, podane przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu, usług oferowanych za jego pośrednictwem, lub w ramach bezpośredniego kontaktu Użytkownika z Administratorem, takie jak dobrowolnie podane przez Użytkownika: imię i nazwisko, pseudonim, identyfikator użytkownika, wiek, płeć, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia. Administrator nie weryfikuje tego, czy dane podane przez Użytkownika są zgodne z prawdą.

3. Administrator może przetwarzać automatycznie dane dotyczące użytkowników Serwisu przy użyciu zewnętrznych systemów analitycznych, takich jak Google Analytics oraz innych systemów, zgodnie z warunkami korzystania z tych narzędzi i zgodnie z ich politykami prywatności.

4. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. b jako niezbędne do świadczenia usług w ramach korzystania przez Użytkownika z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem usług, obsługi reklamacji i skarg, bieżącego kontaktu z Użytkownikiem, w celach marketingowych i reklamowych wybranych produktów lub usług Administratora, ulepszania Serwisu oraz zarządzanie nim, do celów podatkowych i rachunkowych;

b) art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z ustalaniem, dochodzeniem i egzekucją roszczeń oraz obroną przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

5. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi korzystanie z Serwisu lub jego poszczególnych funkcji i oferowanych za jego pośrednictwem usług.

§ 3. Udostępnianie, powierzanie i przechowywanie danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Serwisu. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania.

2. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane w szczególności:

a) podmiotom świadczącym usługi informatyczne, teleinformatyczne, hostingowe, płatnicze, administracyjne, prawne, marketingowe, analityczne, bankowe, księgowe, finansowe, ochrony osób i mienia, pocztowe oraz kurierskie, podmiotom świadczącym usługi za pośrednictwem Serwisu;

b) podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo z Administratorem;

c) podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa – w szczególności Sądy, Prokuratura, organy porządkowe i administracyjne oraz inne organy państwowe.

3. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane co najmniej do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń albo do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających bezpośrednio z przepisów prawa. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

§ 4. Cookies

1. Serwis może korzystać z niewielkich plików, tzw. „cookies”. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym Użytkownika, jeżeli ono na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.

2. Informacje zbierane za pomocą plików cookies pomagają opracować dane statystyczne oraz dostosowywać oferowane przez Administratora produkty i usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników.

3. Administrator stosuje dwa typy plików cookies:

a) Cookies sesyjne – po zakończeniu sesji lub wyłączeniu urządzenia zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia lub przeglądarki internetowej. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych Użytkowników.

b) Cookies trwałe – są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego lub przeglądarki internetowej Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych Użytkowników.

4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

5. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta z Serwisu co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

6. Mechanizm działania cookies jest bezpieczny dla urządzenia końcowego Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego lub złośliwego oprogramowania.

7. Użytkownicy we własnym zakresie, mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach urządzenia lub przeglądarki internetowej.

8. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu. Więcej informacji na temat plików cookies Użytkownik może znaleźć w Polityce Cookies dostępnej w Serwisie.

§ 5. Adres IP

1. Administrator może gromadzić i przetwarzać adresy IP Użytkowników.

2. Adres IP to numer przydzielany urządzeniu Użytkownika przez dostawcę usług internetowych. W większości przypadków jest przypisywany urządzeniu dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem.

3. Adres IP jest wykorzystywany przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych, jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do używania Serwisu.

§ 6. Korzystanie z usług w ramach Serwisu

1. Administrator i jego partnerzy mogą oferować w ramach Serwisu zarówno usługi bezpłatne jak i odpłatne. Korzystanie z usług jest dla Użytkownika nieobowiązkowe, a Użytkownik korzystając z nich każdorazowo akceptuje niniejszą politykę prywatności oraz udostępnia swoje dane, w tym dane osobowe, Administratorowi.

2. Szczególną kategorią usług odpłatnych jest kontakt Użytkownika z Administratorem lub jego partnerem za pośrednictwem wiadomości SMS Premium, które podlegają podwyższonej opłacie. Koszt każdej wiadomości Administrator udostępnia przy powiązanym z nią numerem telefonu. W przypadku wątpliwości Administrator zachęca do bezpośredniego kontaktu.

3. Administrator może wysyłać Użytkownikom, którzy zaakceptowali regulamin i politykę prywatności, niezapowiedziane i niezamawiane odrębnie wiadomości SMS, stanowiące treści związane z usługami, z których skorzystał Użytkownik w ramach Serwisu. W dowolnej chwili Użytkownik ma możliwość zrezygnowania z otrzymywania takich wiadomości poprzez kontakt na adres e-mail Administratora.

4. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu oraz usług oferowanych za jego pośrednictwem może wymagać rejestracji konta Użytkownika w Serwisie.

5. Głównym celem Administratora jest dostarczenie Użytkownikowi rozrywki oraz możliwości spojrzenia na swoje życie z innej perspektywy. W trakcie zapoznawania się z wróżbami, radami i wskazówkami trzeba pamiętać, że nie należy się ich bezkrytycznie słuchać, bezwzględnie wykonywać lub stosować je do swojej sytuacji życiowej. W szczególności należy pamiętać, że wróżby, wskazówki i porady tworzone są przez innych ludzi i mają prawo być nietrafione. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za interpretację i stosowanie wróżb, wskazówek lub porad udzielanych Użytkownikom.

§ 7. Prawa osób, których dotyczą dane osobowe

1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

a) Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Administratorowi.

b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem

d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jedynie za zgodą.

2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.

a) Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wobec przetwarzania jego danych osobowych.

b) Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika wobec przetwarzania których Użytkownik wniósł sprzeciw zostaną usunięte.

3. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – podstawa prawna: art. 17 RODO.

a) Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

b) Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

i. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

ii. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

iii. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych;

iv. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

v. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Administrator podlega;

vi. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Administratora, czy też dodatkowo adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego, danych dotyczących usługi, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.

a) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.

b) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

i. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

ii. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

iii. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

iv. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.

5. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.

a) Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:

i. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

ii. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

iii. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

6. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.

a) Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe.

b) Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

7. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.

a) Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych.

b) Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Użytkownika w postaci pliku w formacie, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

8. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

9. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

10. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

11. Dane osobowe użytkowników nie podlegają zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

§ 8. Inne

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści polityki poprawności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności, która obowiązuje od dnia jej opublikowania.

2. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron lub przekaz reklamowy podmiotów trzecich. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane tam treści i stosowanie w ich zakresie niniejszej polityki prywatności.

3. W przypadku braku zgody na treść niniejszej Polityki Prywatności Użytkownik powinien zrezygnować z korzystania z Serwisu.