Regulamin usług na stronie www.ezoterius.pl

Obowiązuje od dnia 15 stycznia 2019

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki korzystania z usług: czatu ezoterycznego, telefonu do wróżki, maila do wróżki, chatu prowadzonego na stronie www, video chatu prowadzonego na stronie www, pytanie do eksperta (zwanymi dalej „Usługami”).
 2. Organizatorem i dostawcą Usługi jest Com Mobile spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18 (e-mail: biuro@commobile.pl), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000718138, NIP 525-273-90-84 (dalej „Organizator”).
 3. Osoba korzystająca z Usługi (zwana dalej „Użytkownikiem”) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu oraz akceptuje fakt, iż strona https://www.ezoterius.pl jest podpięta pod system statystyk Google Analytics współpracujący z systemem Google Adwords i zbiera informacje dotyczące wejść z linków sponsorowanych i organicznych. Użytkownik wyraża zgodę na to, że zebrane dane mogą być podstawą do utworzenia bazy re-marketingowej.
 4. Usługi są obsługiwane przez Com Mobile spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa – regulaminy poszczególnych usług dostępne są na stronie mnop.pl
 5. Użytkownikiem usługi może być każda pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieci operatora telefonii komórkowej.
 6. Dane osobowe tj. e-mail i numer telefonu zarejestrowanego Użytkownika, mogą być wykorzystywane przez Organizatora w celach marketingowych a zarejestrowany Użytkownik wyraża na to zgodę.
 7. Organizator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z udostępnioną Polityką Prywatności.
 8. Organizator udostępnia Użytkownikom Politykę Prywatności oraz Politykę Cookies na stronie internetowej https://www.ezoterius.pl a Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z nim przed skorzystaniem z Usług.
 9. Usługa SMS Chat, Rozmowa telefoniczna z wróżkami, Kontakt mailowy, Chat na stronie, Video Chat, Zapytaj Eksperta dedykowane są tylko dla osób pełnoletnich. Osobom poniżej 18 roku życia zabrania się korzystania z usługi.

§ 2

Korzystanie z Usług

 1. Użytkownik, który chce uzyskać usługę: Kontakt SMS z wróżką, wysyła wiadomość SMS na jeden z numerów telefonu podany w treści ogłoszenia: 71035, 72707. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie numeru, z którego skorzystał z usługi w celach marketingowych. Na wiadomość sms od klienta wysyłana jest odpowiedź w postaci co najmniej jednego sms-a.
 2. Rozmowa telefoniczna z wróżką, nawiązuje połączenie na jeden z numerów telefonu podany w treści ogłoszenia:
  • 708-577-577
  • 708-708-110
  • 708-708-111
  • 708-888-220
 1. Użytkownik, który chce uzyskać usługę: „Zamów rozmowę telefoniczną” – posiada konto w serwisie, wybiera maksymalny czas trwania połączenia, na podstawie którego blokowane są środki na koncie użytkownika. Połączenie rozliczane jest co do sekundy, a koszt podany jest każdorazowo przy Ekspercie. Ekspert próbuje maksymalnie pięciokrotnie nawiązać rozmowę. Po zakończeniu rozmowy lub pięciu nieudanych próbach połączenia następuje rozliczenie rozmowy. Niewykorzystane środki (tj. czas rozmowy krótszy niż maksymalny lub rozmowa nieodbyta) zostają zwrócone użytkownikowi na konto w portalu Ezoterius do wykorzystania na inne usługi.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie numeru, z którego skorzystał z usługi w celach marketingowych.
 3. Użytkownik, który chce uzyskać usługę Kontakt e-mail z wróżką, po zalogowaniu się na własnym koncie założonym na stronie www.ezoterius.pl, wpisuje treść wiadomości w polu tekstowym umieszczonym na stronie przy ogłoszeniu wybranej wróżki. Treść wiadomości musi składać się z 50 do 1200 znaków i maksymalnie 5 pytań do wróżki. Użytkownik wyraża zgodę do przetwarzania uzyskanego adresu e-mail w celach marketingowych. Odpowiedź na wiadomość klienta wysyłana jest w przeciągu 48 godzin na prywatnego maila użytkownika, podanego podczas procesu rejestracji do konta na stronie ezoterius.pl
 4. Czat online, jest to usługa polegająca na rozmowie w czasie rzeczywistym z Ekspertem za pośrednictwem systemu Ezoterius.pl. Opłata za rozmowę jest naliczana za każdą rozpoczętą minutę rozmowy. Początek naliczania opłat następuje po zalogowaniu się Eksperta do rozmowy.
 5. Użytkownik, który chce uzyskać usługę Pytanie, po zalogowaniu się na własnym koncie założonym na stronie www.ezoterius.pl, wpisuje treść pytania w polu tekstowym umieszczonym na stronie przy ogłoszeniu wybranej wróżki. Treść wiadomości musi składać się z 50 do 200 znaków. W jednej wiadomości wysłanej do Eksperta klient może zadać wyłącznie jedno pytanie. Czas odpowiedzi do 48h w dni robocze.
 6. Opłata za usługi: Czat online i Pytanie są ustalane indywidualnie dla każdego eksperta.
 7. Opłata za usługi: „czat online” , „pytanie”, „e-mail” i „zamów rozmowę” następuje poprzez pobranie kwoty z uprzednio zasilonego konta Ezoterius według cennika podanego każdorazowo przy Ekspercie,
 8. Zasilenie konta dokonywane jest poprzez płatności internetowe oferowane przez firmę PayPro,
 9. Użytkownik dokonując doładowania konta w serwisie zobowiązany jest je w całości wykorzystać na usługi oferowane na portalu,
 10. Właściciel witryny nie dokonuje zwrotów niewykorzystanych środków.
 11. Odpowiedź na wiadomość klienta wysyłana jest w przeciągu 48 godzin na konto użytkownika na stronie www.ezoterius.pl.
 12. Użytkownik ma prawo w każdym czasie przerwać korzystanie z Usługi lub rozpocząć korzystanie z niej na nowo.
 13. W odpowiedzi na każdego SMS-a przychodzącego Użytkownik Usługi może w ramach kontynuacji serwisu dostać dodatkowe powiadomienia o tematyce ezoterycznej.
 14. Zamówienie Usługi może nastąpić również za pośrednictwem strony internetowej po wskazaniu numeru telefonu Użytkownika oraz innych niezbędnych danych – o ile taka możliwość dla danej Usługi została przewidziana przez Organizatora. W takim przypadku realizacja Usługi może być uzależniona od wpisania przez Użytkownika na stronie internetowej kodu weryfikacyjnego otrzymanego od Organizatora z numer PREMIUM RATE, w tym: 73033, 73705, 74660, 75030, , 77070, 79030 a brak wpisania kodu może spowodować zaprzestanie realizacji Usługi przez Organizatora. Niezależnie od tego, czy Użytkownik wpisał kod weryfikacyjny  przesłany przez Organizatora, wpisując numer telefonu w ramach formularza służącego do zamówienia Usługi i zatwierdzając zamówienie Usługi Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie treści marketingowych.
 15. Organizator zastrzega, iż wizerunki osób oraz ich opisy (charakterystyka) zamieszczone w materiałach reklamowych dotyczących usług oraz informacje o nich podawane podczas rozmowy nie muszą mieć odpowiednika w rzeczywistości i nie stanowią ofert. Eksperci nie mają obowiązku publikacji swoich danych osobowych, mają prawo występować pod własnym profilem i pseudonimem.
 16. W trakcie trwania rozmowy Użytkownik pozostaje anonimowy i nie musi podawać jakichkolwiek danych osobowych. Jedynym elementem identyfikującym Użytkownika, umożliwiającym korzystanie z usługi, jest numer jego telefonu komórkowego.
 17. W przypadku wysłania przez Użytkownika wiadomości SMS o treści, która nie spełnia wymogów Regulaminu, Organizator wysyła zwrotną wiadomość SMS z informacją, że wiadomość SMS przesłana przez Użytkownika zawierała błędy.
 18. Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto i za jego pośrednictwem korzystać z usług oferowanych na portalu.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania i zablokowania dostępu do Usługi Użytkownikowi, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązujące prawo lub ogólnie przyjęte normy moralne.
 20. Wymagania techniczne, które musi spełnić użytkownik, aby skorzystać z usług oferowanych na stronie: Komputer klasy PC lub Macintosh z oryginalnym i aktualnym systemem operacyjnym, przeglądarka internetowa (Internet Explorer 8.0 i nowszy, Mozilla Firefox 3.0 i nowszy, Opera 10 i nowsza, Google Chrome 0.14 i nowszy, Apple Safari 4 i nowsza), włączone Cookies (ciasteczka), obsługa Javascript.
 21. Użytkownik, który przystępuje do korzystania z Usług, przyjmuje do wiadomości, akceptuje i zatwierdza warunki niniejszego Regulaminu, w ramach czego Użytkownik wyraża w szczególności zgodę na dostarczanie przez Organizatora treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy z tej przyczyny, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczyna się za wyraźną zgodą konsumenta przed  upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 22. Organizator informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta termin odstąpienia od umowy przy umowach zawieranych na odległość wynosi 14 dni, poza ustawowymi wyjątkami jak ma to miejsce w przypadku niniejszego Serwisu.
 23. W ramach zatwierdzenia niniejszego Regulaminu, Użytkownik oświadcza, iż:
  • Zdaje sobie sprawę, że rozpoczęcie korzystania z Serwisu pociąga za sobą obowiązek zapłaty,
  • Wyraża zgodę na rozpoczęcie korzystania z Serwisu przed upływem terminu na odstąpienie od umowy,
  • Jest świadomy utraty prawa do odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu,
  • Potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu.

§ 3

Postanowienia końcowe

 1. Usługa jest dostępna w sieciach polskich operatorów telefonii komórkowej (T-mobile, Plus GSM, Orange i Play), zarówno w systemie prepaid, jak i postpaid (abonamentowym).
 2. Opłata za wysłanie wiadomości SMS na numery: 71035 wynosi 1,23 z VAT, 72707-2,46 zł z VAT
 3. Opłata za każdą minutę rozmowy telefonicznej naliczana jest z góry. Koszt wykonania połączenia telefonicznego jest określany w materiałach reklamowych i wynosi:
  • Na numer 708-577-577 (3 zł netto – 3,69 zł brutto)
  • Na numer 708-708-110 (4 zł netto – 4,92 zł brutto)
  • Na numer 708-708-111 (4 zł netto – 4,92 zł brutto)
  • Na numer 708-888-220 (6,25 zł netto – 7,69 zł brutto)
 1. Środki wpłacone na poczet korzystania z Usług można wykorzystać wyłącznie w zakresie serwisu Ezoterius.
 2. Do korzystania z Usługi nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe.
 3. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usług.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • treść wiadomości SMS wysyłanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Usług,
  • korzystanie z Usług przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego,
  • szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usług,
  • problemy w funkcjonowaniu Usług, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Com Mobile spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa przy zachowaniu należytej staranności nie była w stanie przewidzieć, lub którym nie mogła zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
  • korzystanie z Usług przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru Usług,
  • niefunkcjonowanie strony WWW związane z nieprawidłową konfiguracją komputera bądź przeglądarki internetowej. Wymagania strony dostępne są pod adresem: www.ezoterius.pl.
 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.ezoterius.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zawieszenia, przerwania lub odwołania Usługi, w razie gdyby taka konieczność spowodowana została awarią techniczną, prawomocnym wyrokiem sądu, decyzją administracyjną, zmianą obowiązującego prawa, siłą wyższą w rozumieniu prawa cywilnego. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej www.ezoterius.pl.
 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Usługą będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. Przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego Użytkownik jest zobowiązany do wyczerpania procedury reklamacyjnej.
 4. Reklamacje dotyczące Usług należy przesyłać listownie na adres: Com Mobile spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa. Reklamacja może zostać również złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez przesłanie jej na adres e-mail: biuro@commobile.pl . Każda reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie.
 5. Reklamacje Użytkowników dotyczące Usług będą rozpatrywane przez Com Mobile spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową w formie w której wpłynęły, w terminie 30 dni od daty otrzymania.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego