Regulamin usług na stronie www.ezoterius.pl

Obowiązuje od 15 stycznia 2013

SERWISY EZOTERYCZNE – Kontakt SMS, Rozmowa, E-mail, Czat online,  Pytanie

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki korzystania z usług: czatu ezoterycznego, telefonu do wróżki, maila do wróżki, chatu prowadzonego na stronie www, video chatu prowadzonego na stronie www, pytanie do eksperta (zwanymi dalej „Usługami”).
 2. Organizatorem i dostawcą Usługi jest Com Mobile Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18 (tel/fax: 22 675 07 81, e-mail: biuro@commobile.pl), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000718138, NIP 525-273-90-84 (dalej „Organizator”).
 3. Usługa jest oferowana na terenie Polski.
 4. Dane osobowe tj. e-mail i numer telefonu zarejestrowanego Użytkownika, mogą być wykorzystywane przez Organizatora w celach marketingowych,
 5. Osoba korzystająca z Usługi (zwana dalej „Użytkownikiem”) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu oraz akceptuje fakt, iż strona https://www.ezoterius.pl jest podpięta pod system statystyk Google Analytics współpracujący z systemem Google Adwords i zbiera informacje dotyczące wejść z linków sponsorowanych i organicznych. Zebrane dane mogą być podstawą do utworzenia bazy re-marketingowej,
 6. Użytkownikiem usługi może być każda pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej.
 7. Usługa SMS Chat, Rozmowa telefoniczna z wróżkami, Kontakt mailowy, Chat na stronie, Video Chat, Zapytaj Eksperta dedykowane są tylko dla osób pełnoletnich. Osobom poniżej 18 roku życia zabrania się korzystania z usługi.

§ 2

Korzystanie z Usług

 1. Użytkownik, który chce uzyskać usługę:
 • Kontakt SMS z wróżką, wysyła wiadomość SMS na jeden z numerów telefonu podany w treści ogłoszenia: 71035, 72707. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie numeru, z którego skorzystał z usługi w celach marketingowych. Na wiadomość sms od klienta wysyłana jest odpowiedź w postaci co najmniej jednego sms-a.
 • Rozmowa telefoniczna z wróżką, nawiązuje połączenie na jeden z numerów telefonu podany w treści ogłoszenia:
 • 708-577-577
 • 708-777-177
 • 708-708-110
 • 708-708-111
 • „Zamów rozmowę telefoniczną” – posiada konto w serwisie, wybiera maksymalny czas trwania połączenia, na podstawie którego blokowane są środki na koncie użytkownika. Połączenie rozliczane jest co do sekundy, a koszt podany jest każdorazowo przy Ekspercie. Ekspert próbuje maksymalnie pięciokrotnie nawiązać rozmowę. Po zakończeniu rozmowy lub pięciu nieudanych próbach połączenia następuje rozliczenie rozmowy. Niewykorzystane środki (tj. czas rozmowy krótszy niż maksymalny lub rozmowa nieodbyta) zostają zwrócone użytkownikowi na konto w portalu Ezoterius do wykorzystania na inne usługi.
 • Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie numeru, z którego skorzystał z usługi w celach marketingowych.
 • Kontakt e-mail z wróżką, po zalogowaniu się na własnym koncie założonym na stronie www.ezoterius.pl, wpisuje treść wiadomości w polu tekstowym umieszczonym na stronie przy ogłoszeniu wybranej wróżki. Treść wiadomości musi składać się z 50 do 1200 znaków i maksymalnie 5 pytań do wróżki. Użytkownik wyraża zgodę do przetwarzania uzyskanego adresu e-mail w celach marketingowych. Odpowiedź na wiadomość klienta wysyłana jest w przeciągu 48 godzin na prywatnego maila użytkownika, podanego podczas procesu rejestracji do konta na stronie www.ezoterius.pl.
 • Czat online, jest to usługa polegająca na rozmowie w czasie rzeczywistym z Ekspertem za pośrednictwem systemu Ezoterius.pl. Opłata za rozmowę jest naliczana za każdą rozpoczętą minutę rozmowy. Początek naliczania opłat następuje po zalogowaniu się Eksperta do rozmowy.
 • Pytanie, po zalogowaniu się na własnym koncie założonym na stronie www.ezoterius.pl, wpisuje treść pytania w polu tekstowym umieszczonym na stronie przy ogłoszeniu wybranej wróżki. Treść wiadomości musi składać się z 50 do 200 znaków. W jednej wiadomości wysłanej do Eksperta klient może zadać wyłącznie jedno pytanie. Czas odpowiedzi do 48h w dni robocze.
 • Opłata za usługi: Czat online i pytanie są ustalane indywidualnie dla każdego eksperta.
 • Opłata za usługi: „czat online” , „pytanie”, „e-mail” i „zamów rozmowę” następuje poprzez pobranie kwoty z uprzednio zasilonego konta Ezoterius według cennika podanego każdorazowo przy Ekspercie,
 • Zasilenie konta dokonywane jest poprzez płatności internetowe oferowane przez firmę DotPay,
 • Użytkownik dokonując doładowania konta w serwisie zobowiązany jest je w całości wykorzystać na usługi oferowane na portalu,
 • Właściciel witryny nie dokonuje zwrotów niewykorzystanych środków.
 • Odpowiedź na wiadomość klienta wysyłana jest w przeciągu 48 godzin na konto użytkownika na stronie www.ezoterius.pl.
 1. Użytkownik ma prawo w każdym czasie przerwać korzystanie z Usługi lub rozpocząć korzystanie z niej na nowo.
 2. W odpowiedzi na każdego SMS-a przychodzącego użytkownik usługi może w ramach kontynuacji serwisu dostać dodatkowe powiadomienia o tematyce ezoterycznej
 3. Organizator zastrzega, iż wizerunki osób oraz ich opisy (charakterystyka) zamieszczone w materiałach reklamowych dotyczących usług oraz informacje o nich podawane podczas rozmowy nie muszą mieć odpowiednika w rzeczywistości i nie stanowią ofert. Eksperci nie mają obowiązku publikacji swoich danych osobowych, mają prawo występować pod własnym profilem i pseudonimem.
 4. W trakcie trwania rozmowy Użytkownik pozostaje anonimowy i nie musi podawać jakichkolwiek danych osobowych. Jedynym elementem identyfikującym Użytkownika, umożliwiającym korzystanie z usługi, jest numer jego telefonu komórkowego.
 5. W przypadku wysłania przez Użytkownika wiadomości SMS o treści, która nie spełnia wymogów Regulaminu, Organizator wysyła zwrotną wiadomość SMS z informacją, że wiadomość SMS przesłana przez Użytkownika zawierała błędy.
 6. Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto i za jego pośrednictwem korzystać z usług oferowanych na portalu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania i zablokowania dostępu do Usługi Użytkownikowi, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązujące prawo lub ogólnie przyjęte normy moralne.
 8. Wymagania techniczne, które musi spełnić użytkownik, aby skorzystać z usług oferowanych na stronie: Komputer klasy PC lub Macintosh z oryginalnym i aktualnym systemem operacyjnym, przeglądarka internetowa (Internet Explorer 8.0 i nowszy, Mozilla Firefox 3.0 i nowszy, Opera 10 i nowsza, Google Chrome 0.14 i nowszy, Apple Safari 4 i nowsza), włączone Cookies (ciasteczka), obsługa Javascript.

§ 3

Postanowienia końcowe

 1. Usługa jest dostępna w sieciach polskich operatorów telefonii komórkowej (T-mobile, Plus GSM, Orange i Play), zarówno w systemie prepaid, jak i postpaid (abonamentowym).
 2. Opłata za wysłanie wiadomości SMS na numery: 71035 wynosi 1,23 z VAT, 72707-2,46 zł z VAT
 3. Opłata za każdą minutę rozmowy telefonicznej naliczana jest z góry. Koszt wykonania połączenia telefonicznego jest określany w materiałach reklamowych i wynosi:
 • Na numer 708-577-577 (3 zł netto – 3,69 zł brutto)
 • Na numer 708-777-177 (4 zł netto – 4,92 zł brutto)
 • Na numer 708-708-110 (4 zł netto – 4,92 zł brutto)
 • Na numer 708-708-111 (4 zł netto – 4,92 zł brutto)
 1. Płatności online, środki wpłacone można wykorzystać wyłącznie w zakresie usług serwisu EZOTERIUS.
 2. Do korzystania z Usługi nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe.
 3. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usług.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
 • treść wiadomości SMS wysyłanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Usług,
 • korzystanie z Usług przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego,
 • szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usług,
 • problemy w funkcjonowaniu Usług, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Com Mobile Sp. z o.o. Spółka Komandytowa przy zachowaniu należytej staranności nie była w stanie przewidzieć, lub którym nie mogła zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
 • korzystanie z Usług przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru Usług,
 • Nie funkcjonowanie strony WWW związane z nieprawidłową konfiguracją komputera bądź przeglądarki internetowej. Wymagania strony dostępne są pod adresem: www.ezoterius.pl.
 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.ezoterius.pl.
 2. Serwisy SMS są obsługiwane przez firmę Com Mobile Sp. z o.o. Spółka Komandytowa – regulamin serwisów dostępny jest na stronie www.mnop.pl
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zawieszenia, przerwania lub odwołania Usługi, w razie gdyby taka konieczność spowodowana została awarią techniczną, prawomocnym wyrokiem sądu, decyzją administracyjną, zmianą obowiązującego prawa, siłą wyższą w rozumieniu prawa cywilnego. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej www.ezoterius.pl.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Usługą będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. Skierowanie przez Uczestnika sprawy na drogę postępowania sądowego jest dopuszczalne po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej.
 5. Reklamacje dotyczące Usług należy przesyłać listownie na adres Com Mobile Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa. Każda reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie.
 6. Reklamacje Użytkowników dotyczące Usług będą rozpatrywane przez Com Mobile Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty otrzymania.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
Ezoterius TV DARMOWE WRÓŻBY
Bezpłatna porada tarocisty

Tarocista
Maciek

Wróżenie z dłoni

Darmowe
Wróżby Miłosne

Darmowa porada jasnowidza

Darmowa
porada jasnowidza

Darmowy Horoskop

Darmowy
Horoskop

darmowy tarot

Darmowy
Tarot

Numerologia

Darmowa
Numerologia

Przepowiednia Astrologiczna

DARMOWA
PRZEPOWIEDNIA ASTROLOGICZNA

Amulety i talizmany

Darmowe
Amulety i Talizmany

Darmowa porada wróżki

Darmowa
Porada Wróżki

Zamów bezpłatny newsletter!

PUBLIKACJE

Zastanawiasz się czym tak naprawdę jest ezoteryka? Można powiedzieć, że jest to odmienny od standardowego sposób postrzegania rzeczywistości i otaczającego nas świata. Wchodząc na nasz portal będziesz poruszał się w pozazmysłowych aspektach życia, rozwiniesz się duchowo i zaspokoisz palące pragnienie odkrycia prawdy. Magia otworzy w tobie pewne drzwi, dzięki czemu będziesz bardziej świadomy siebie oraz mechanizmów, które rządzą światem. Czytaj więcej »